Regulamin Konkursu “wakacyjne wspomnienie”

REGULAMIN KONKURSU “WAKACYJNE WSPOMNIENIE”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin Konkursu określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą “Wakacyjne wspomnienie”, zwany dalej “Konkursem”.
1.2. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik Konkursu powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu Konkursu. Naruszenie przez Uczestnika Konkursu tego zobowiązania stanowi podstawę odmowy wydania nagrody lub wykluczenia z Konkursu.
1.3. Organizatorem Konkursu “Wakacyjne wspomnienie”, właścicielem nagród i wydającym nagrody jest Baby Design Group Sp. z o.o. Sp. K., z siedzibą 42-262 Poczesna, przy ulicy Warszawskiej 8, zwany dalej “Organizatorem”.
1.4. Konkurs jest organizowany przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 8 września 2017, od godziny 16:00 do 22 września 2017, do godziny 12:00. Miejscem organizacji Konkursu jest profil Baby Design w serwise Facebook prowadzony pod adresem: https://www.facebook.com/BabyDesign/?fref=ts
1.5. Celem Konkursu jest:
a). promowanie sztuki fotografii,
b). promowanie marki Baby Design.
1.6. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z serwisem Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnianymi Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook Inc. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.
1.7. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora.
1.8. Niniejszy Regulamin Konkursu jest udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu na stronie internetowej: www.babydesign.eu, zakładka Aktualności oraz w serwisie Facebook, na profilu Baby Design, w poście konkursowym, poprzez zamieszczenie linku do Regulaminu Konkursu.

II. DEFINICJE

2.1. Konkurs “Wakacyjne wspomnienie” – konkurs organizowany przez Organizatora, w okresie i na warunkach określonych w treści Regulaminu Konkursu.
2.2. Regulamin Konkursu – regulamin, określający zasady i warunki przebiegu Konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu.
2.3. Facebook – serwis społecznościowy.
2.4. Uczestnik – Uczestnik Konkursu, który spełnia warunki określone w paragrafie 3.1. oraz dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie, czyli zamieścił zrobione przez siebie jedno zdjęcie, pod postem konkursowym wraz z odpowiednim opisem.
2.5. Zadanie konkursowe – polega na umieszczeniu przez Uczestnika Konkursu pod postem konkursowym, w komentarzu, wykonanego przez siebie jednego zdjęcia, o tematyce wakacyjnej, w wysokiej jakości, wraz z opisem: Akceptuję Regulamin Konkursu. (względnie: Akceptuje Regulamin Konkursu).
2.6. Zwycięzca Konkursu – Uczestnik Konkursu, który na podstawie reguł określonych w paragrafie 6.2 i 6.3. jest laureatem jednej (1) nagrody I stopnia.
2.7. Wyróżniony Zwycięzca Konkursu – Uczestnik Konkursu, który na podstawie reguł określonych w paragrafie 6.2. i 6.4 jest laureatem nagrody II stopnia.
2.8. Komisja Konkursowa – powołana przez Organizatora Komisja w składzie 3 (trzech) osób, czuwająca nad poprawnym przebiegiem Konkursu, realizująca wszelkie powierzone jej przez Organizatora zadania, opisane treścią Regulaminu Konkursu, w związku z organizacją Konkursu, w tym w szczególności wyłaniająca Zwycięzcę Konkursu na zasadach wskazanych w Regulaminie Konkursu. Do kompetencji Komisji Konkursowej należeć będzie również wykluczenie Uczestnika z Konkursu, odmowa wydania nagrody oraz rozpatrywanie wpływających od Uczestników Konkursu reklamacji.
2.9. Czas trwania konkursu – okres, który jest liczony od dnia 8 września 2017, od godziny 16:00 do 22 września do godziny 12:00.

III. UCZESTNICY KONKURSU

3.1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które w momencie wzięcia udziału w Konkursie:
a) ukończyły 18 rok życia,
b) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
c) posiadają aktywne konto w serwisie Facebook,
d) posiadają miejsce zamieszkania na terenie Polski,
e) zaakceptowały Regulamin Konkursu.
3.2. Konkurs prowadzony jest na obszarze całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

IV. PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU

4.1. Konkurs trwa od dnia 8 września 2017, od godziny 16:00 do 22 września, do godziny 12:00.
4.2. W dniu 25 września 2017 roku o godzinie 16:00 Organizator Konkursu opublikuje w serwisie Facebook na profilu Baby Design zamieszczonym pod adresem https://www.facebook.com/BabyDesign/?fref=ts post konkursowy. W ramach Konkursu Uczestnik Konkursu zamieszcza pod postem konkursowym, w komentarzu wykonane przez siebie jedno zdjęcie o tematyce wakacyjnej, w wysokiej jakości wraz z opisem: Akceptuję Regulamin Konkursu.
4.3. Konkurs składa się z jednego zadania. Uczestnik Konkursu może brać udział w Konkursie tylko raz.
4.4. Dołączając do Konkursu Uczestnik Konkursu oświadcza i potwierdza, że akceptuje Regulamin Konkursu poprzez zamieszczenie pod zdjęciem, w komentarzu, opisu: Akceptuję Regulamin Konkursu.
4.5. Zdjęcia zgłoszone do Konkursu muszą odpowiadać wszystkim obowiązującym przepisom, w szczególności:
• Zdjęcie nie może zawierać treści o charakterze obraźliwym, oszczerczym, ksenofobicznym, rewizjonistycznym, ani nie może godzić w dobre imię czy honor innej osoby;
• Zdjęcie nie może zachęcać do dyskryminacji czy nienawiści wobec osoby czy osób ze względu na ich pochodzenie, tożsamość etniczną, narodowość, rasę czy wyznanie;
• Zdjęcie nie może stanowić groźby wobec osoby czy grupy osób;
• Zdjęcie nie może zawierać treści natury pornograficznej czy pedofilskiej ani innych treści naruszających zasady moralności;
• Zdjęcie nie może zachęcać do popełnienia wykroczenia, przestępstwa czy aktu terroryzmu, ani też propagować zbrodni wojennych czy zbrodni wobec ludzkości;
• Zdjęcie nie może zachęcać do popełnienia samobójstwa;
• Zdjęcie nie może zawierać treści natury politycznej;
• Zdjęcie nie może promować towarów uzyskanych nielegalnie czy z naruszeniem jakichkolwiek przepisów;
• Zdjęcie nie może zawierać danych osobowych, takich jak: imię i nazwisko, adres, numer telefonu czy adres e-mail;
• Zdjęcie nie może naruszać żadnych praw do znaków towarowych czy chronionych symboli, praw autorskich czy praw osobistych i nie może zawierać żadnych marek,
wizerunków czy nazwisk znanych osobistości, ani innych treści chronionych prawami własności intelektualnej. Niniejsze postanowienie nie dotyczy wykorzystania marki i produktów marki Baby Design. Ponadto zdjęcie musi spełniać warunki regulaminu serwisu Facebook.
4.6. Przystępując do Konkursu Uczestnik Konkursu wyraża jednocześnie zgodę na nieodwołalne i nieodpłatne prawo do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć przez Baby Design w serwisie Facebook i Instagram w celach marketingowych.
4.7. Przystępując do Konkursu Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do dodawanego przez siebie zdjęcia oraz prawa do wykorzystywania wizerunku osób trzecich, które widoczne są na dodawanym przez Uczestnika Konkursu zdjęciu.

V. NAGRODY

5.1. Organizator Konkursu przewiduje wydanie następujących Nagród w Konkursie:
jedna (1) Nagroda I stopnia, jedna (1) nagroda II stopnia.
5.2. Nagrody wymienione w Regulaminie Konkursu w żadnym wypadku nie podlegają wymianie na gotówkę oraz żadną inną formę gratyfikacji.
5.3. Nagroda I stopnia to:
a) kojec PLAY marki Baby Design (kolor 01), o wartości 269,00 zł.
5.4. Nagroda II stopnia to: łóżeczko SIMPLE marki Baby Design (kolor 04), o wartości 229,00 zł.
5.5. Jeden Uczestnik Konkursu może zostać laureatem tylko 1 (jednej) Nagrody w Konkursie.

VI. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

6.1. Przed przystąpieniem do wyboru Zwycięzcy Konkursu Komisja Konkursowa zweryfikuje poprawność zgłoszeń w zakresie pkt. od 4.1 do 4.5. Niespełnienie któregokolwiek z warunków wskazanych w zdaniu pierwszym spowoduje wykluczenie Uczestnika Konkursu z Konkursu. Organizator nie jest obowiązany do informowania Uczestnika Konkursu o wykluczeniu, o którym mowa w zdaniu drugim.
6.2. Wybierając Zwycięzcę Konkursu Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria:
● zgodność zdjęcia z tematyką Konkursu,
● oryginalność zdjęcia,
● jakość wykonania zdjęcia.
6.3. Zwycięzcą Konkursu zostaje jeden Uczestnik Konkursu, którego zdjęcie, uwzględniając kryteria określone w paragrafie 6.2., Komisja Konkursowa oceniła najwyżej.
6.4. Wyróżnionym Zwycięzcą Konkursu zostaje jeden Uczestnik Konkursu, którego zdjęcie spełniające kryteria określone w paragrafie 6.2., Komisja Konkursowa kolejno oceniła najwyżej, po zdjęciu Zwycięzcy Konkursu.

VII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ZASADY WYDAWANIA NAGRÓD

7.1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 25 września 2017 poprzez zamieszczenie w poście w serwisie Facebook na profilu Baby Design zwycięskich zdjęć, zawierających nicki Zwycięzców Konkursu.
7.2. Zwycięzcy Konkursu przekażą Organizatorowi Konkursu dane niezbędne do przekazania nagrody poprzez napisanie prywatnej wiadomości w serwisie Facebook do profilu Baby Design, w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Wiadomość powinna zawierać:
● Imię,
● Nazwisko,
● Adres do korespondencji,
● Numer telefonu.
7.3. Organizator prześle nagrodę w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości, o której mowa w pkt. 7.2., na adres wskazany w wiadomości, o której mowa w pkt 7.2.
Uczestnik Konkursu potwierdza otrzymanie nagrody.
7.4. Organizator odmawia wydania nagrody Zwycięzcy Konkursu lub Wyróżnionym Zwycięzcom Konkursu, jeśli nie spełniają oni warunków określonych w paragrafie 3.1.
7.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu, w szczególności w przypadku niepodania bądź podania przez Uczestnika Konkursu błędnych danych osobowych, zmiany danych Uczestnika Konkursu, o której Organizator nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika Konkursu warunków, o których mowa w Regulaminie Konkursu.
7.6. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem Konkursu, próby wpływania na przyznanie nagrody w sposób niedozwolony, innych niż wskazanych w paragrafie 6.1 i 7.4, dany Uczestnik Konkursu będzie, w zależności od etapu Konkursu, na którym Organizator powziął informację o wyżej wymienionych działaniach, wykluczony z Konkursu lub Organizator odmówi przekazania nagrody. Organizator nie jest obowiązany do informowania Uczestnika Konkursu o wykluczeniu, o którym mowa w zdaniu drugim. O odmowie wydania nagrody Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany w odpowiedzi prywatnej wiadomości przesłanej zgodnie z paragrafem 7.2.
7.7. W przypadku nieprzekazania danych, o których mowa w paragrafie 7.2., w wyznaczonym w Regulaminie Konkursu terminie, Organizator uznaje, że Uczestnik Konkursu zrezygnował z nagrody.
7.8. Nagroda niewydana Zwycięzcom Konkursu z powodów wskazanych w paragrafie 7.4, 7.6. i 7.7 nie jest ponownie przyznawana.

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
8.1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym, pod rygorem nieważności, wysłanym na adres: Baby Design Group Sp. z o.o. Sp. K., 42-262 Poczesna, ul. Warszawska 8., z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs Wakacyjne wspomnienie”. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje mogą być zgłaszane od momentu zaistnienia przyczyny do złożenia reklamacji, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
8.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać:
a) dopisek na kopercie: „Reklamacja – Konkurs Wakacyjne wspomnienie”,
b) wskazanie imienia, nazwiska, adresu e-mail i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowego nr tel. komórkowego),
c) uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji,
d) podpis reklamującego.
8.3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi Konkursu.
8.4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia ich Organizatorowi.
8.5. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestnika Konkursu na podstawie Regulaminu Konkursu.
8.6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik Konkursu o treści decyzji Organizatora wydanej po rozpatrzeniu reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia (konfiguracje sprzętowe i konfiguracje oprogramowania) urządzeń, przy pomocy których użytkownicy biorą udział w Konkursie.
9.2. Niniejszy Regulamin Konkursu jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.
9.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu, pod warunkiem, iż zmiany nie wpływają na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Ogłoszenie takich zmian nastąpi poprzez wyraźne ich wskazanie w Regulaminie Konkursu, opublikowanym na stronie internetowej: www.babydesign.eu, zakładka Aktualności.
9.4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.