REGULAMIN PROJEKTU “AMBASADOR MARKI BABY DESIGN”

REGULAMIN PROJEKTU “AMBASADOR MARKI BABY DESIGN”

I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1

DEFINICJE POJĘĆ

 1. Baby Design – strona internetowa i sklep internetowy prowadzony w domenie www.babydesign.eu oraz www.babydesigngroup.pl , którego właścicielem jest Baby Design Group Sp. Z o. o. Sp. K. z siedzibą w Poczesnej przy ulicy Warszawska 8, KRS 0000373700, NIP 9492019440, REGON 240535554,
 2. Spółka – Baby Design Group Sp. Z o. o. Sp. K. z siedzibą w Poczesnej przy ulicy Warszawska 8, KRS 0000373700, NIP 9492019440, REGON 240535554
 3. Baza Influencerów Baby Design – zbiór osób wyrażających zgodę na przetwarzanie oraz wykorzystanie danych osobowych przez Spółkę, a także branie udziału w kampaniach organizowanych przez markę Baby Design
 4. Treści – materiały i wypowiedzi, które Influencer dobrowolnie umieszcza na swoich profilach w social mediach, m.in. na Instagramie i Facebooku, w szczególności recenzje produktów, informacje osobowe, wpisy, ankiety, komentarze, zdjęcia, linki itd.
 5. Ambasador Marki – osoba fizyczna, która nawiązała współprace ze Spółką Baby Design Group Sp. Z o. o. Sp. K. za porozumieniem obu stron, w zakresie regulowanym przez niniejszy Regulamin i przez indywidualne ustalenia oraz która dysponuje mediami własnymi lub kanałami w mediach społecznościowych, w których publikuje treści autorskie.
 6. Kampania – wszelkie publikowane treści i działania inicjowane lub organizowane przez Ambasadorów Marki, w szczególności świadczenie usługi marketingu i rekomendacji na rzecz marki Baby Design.

 

 • 2

WARUNKI WSPÓŁPRACY

 1. Ambasadorem Marki może zostać osoba:

pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada własne kanały w social mediach (m.in. na Instagramie) i aktywnie się w nich udziela.

 1. Spółka zastrzega sobie prawo do wyboru Ambasadora Baby Design i skontaktowania się tylko z wybranymi przez siebie kandydatami.
 2. Ambasadorem nie może być osoba, która jest obecnym lub byłym pracownikiem lub współpracownikiem Spółki
 3. Zostanie Ambasadorem Marki jest dobrowolne i odbywa się na zasadach niefinansowej wymiany barterowej, w której zobowiązania każdej ze stron regulowane są przez poniższy regulamin i ustalane są na początku współpracy.
 4. Współpraca barterowa opiera się na dostarczeniu krzesełka PEPE marki Baby Design Ambasadorowi Marki, w zamian za publikację treści promujących markę Baby Design.
 5. Akceptacja Regulaminu przez Ambasadora Marki jest równoznaczna z oświadczeniem, że:
 6. a) zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje wszystkie jego warunki,
 7. b) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym i kolejnych formularzach są prawdziwe i nie naruszają

praw osób trzecich,

 1. c) jest świadomy odpowiedzialności, jaką może ponieść w przypadku umieszczenia Treści, które nie są

jego autorstwa oraz wizerunku osób trzecich, do którego nie ma prawa,

 1. Ambasador Marki może w każdej chwili rozwiązać współpracę. Rozwiązanie umowy następuje na

koniec każdego kwartału, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Informacje o chęci

rozwiązania współpracy należy przesłać droga elektroniczna na adres: k.karnas@babydesign.eu za

potwierdzeniem odbioru.

II

WARUNKI ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU

1.W projekcie mogą wziąć udział osoby fizyczne, mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz zapoznały się z Regulaminem Konkursu i akceptują jego treść.

 

2.W projekcie mogą wziąć udział rodzice dzieci w wieku 4 – 12 mc w dniu zgłoszenia konkursowego.

 

3.W projekcie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i inne osoby uprawione do reprezentacji Organizatora oraz pracownicy, członkowie organów i inne osoby uprawnione do reprezentacji podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu projektu.

 

4.W przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków Regulaminu – Organizator ma prawo w każdym momencie trwania projektu wykluczyć Uczestnika z udziału w projekcie.

 

5.Udział w projekcie i związane z nim podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

6.Mając na względzie przeciwdziałanie nadużyciom i zgłoszeniom dokonywanym z tzw. fikcyjnych kont. Zgłoszenia, co do których Organizator na podstawie wiarygodnej wiadomości ustali, że zostały dokonane z fikcyjnych kont, nie są brane pod uwagę w projekcie (dyskwalifikacja) i mogą zostać usunięte przez Organizatora.

III

ZASADY I PRZEBIEG PROJEKTU

 1. Aby wziąć udział w projekcie, Uczestnik powinien kolejno:

1.1. Wejść na Profil @babydesign.official na Instagramie (https://www.instagram.com/babydesign.official/)

1.2. W okresie trwania projektu (§ 2 ust. 1.1 Regulaminu) pod postem informującym o projekcie dodać komentarz ze zgłoszeniem kandydatury.

 1. Komisja dokona oceny Profili zgłoszonych w terminie, kierując się swoją własną opinią, z uwzględnieniem następujących kryteriów: zgodność profilu z tematyką branżową, kreatywność i oryginalność profilu. Komisja wyłoni trzy osoby, które zostaną nagrodzone i wyróżnione jako Ambasador.
 2. O rozstrzygnięciu projektu Organizator powiadomi poprzez Profil Instagram w sposób określony w § 2 ust. 4, wzywając zwycięzcę wskazanego w komentarzu do kontaktu poprzez wysłanie wiadomości prywatnej.
 3. W przypadku, gdy w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyniku projektu, wydanie nagrody zwycięzcy okaże się niemożliwe, pomimo dołożenia przez Organizatora należytej staranności, w szczególności na skutek braku odpowiedzi na wezwanie Organizatora do podania przez zwycięzcę danych niezbędnych do wysyłki nagrody (imię i nazwisko, adres e-mail), pomimo podjęcia przez Organizatora co najmniej trzech prób w odstępie co najmniej trzech dni – zwycięzca ten traci prawo do nagrody. W takim przypadku nagroda zostanie przyznana innemu Uczestnikowi, przy odpowiednim zastosowaniu procedury opisanej w ust. 2 powyżej.
 4. Nie jest możliwe wypłacenie zwycięzcy projektu równowartości nagrody w pieniądzu ani przeniesienie przez zwycięzcę prawa do nagrody na inną osobę.
 5. Zgłoszenie do projektu jest równoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Projekt Ambasador. Przez zgłoszenie profilu do Konkursu uczestnik akceptuje treść Regulaminu oraz warunki opublikowane w treści ogłoszenia projektu i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w ogłoszeniu oraz w Regulaminie.

IV

CZAS I MIEJSCE TRWANIA PROJEKTU, LICZBA AMBASADORÓW

 1. 1. Projekt rozpoczyna się w dniu 30.11.2021 r., w chwili opublikowania postu „zostań ambasadorem” na profilu Instagram @babydesign.official i kończy się w dniu 09.12.2021 r,. o godz. 23:59:59. W powyższym terminie przyjmowane są zgłoszenia do projektu.
 2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem Fanpage.
 3. W projekcie zostanie wyłonionych trzech ambasadorów.
 4. Wybrani Ambasadorzy zostaną podani przez Organizatora niezwłocznie po wyłonieniu laureatów, za pomocą InstaStory na platformie Instagram na profilu @babydesign.official w dniu 13.12.2021 r.

V

DANE OSOBOWE

 • 1

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby zostać Ambasarodem Marki

Baby Design.

 1. Administratorem danych osobowych Spółka, właściciel marki Baby Design.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę:
 3. a) w celu nawiązania współpracy, dystrybucji produktów, raportowania efektywności prowadzonych Kampanii,
 4. b) w celach marketingowych Spółki
 5. c) w celu przesyłania przez Spółkę na adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu Influencerów informacji handlowych dotyczących towarów lub usług oferowanych przez markę Baby Design, a także w celu wysyłki paczek kurierskich z produktami tej marki.
 6. Warunkiem przystąpienia do programu przez Ambasadora Marki jest wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, poprzez akceptację regulaminu.
 • 2

ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Ambasador Marki ma prawo wglądu do swoich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo do ich poprawiania, uzupełniania oraz żądania ich usunięcia z bazy danych. Żądanie poprawienia ,uzupełnienia lub usunięcia danych należy wysłać na adres mailowy: k.karnas@babydesign.eu lub w formie pisemnej na adres Baby Design Group Sp. Z o. o. Sp. K.
 2. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem

VI

ZASADY PUBLIKACJI TREŚCI

 • 1
 1. Przystąpienie do projektu jest możliwe tylko i wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu. Tym samym, każda osoba, która przystąpiła do projektu jest świadoma zasad współpracy jakie opisane są w niniejszym Regulaminie.
 2. Akceptując niniejszy Regulamin, Ambasador Marki zobowiązuje się do przestrzegania zasad publikacji Treści.
 3. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować zakończeniem współpracy z Ambasadorem Marki.
 • 2
 1. Influencer publikując stworzone przez siebie lub otrzymane materiały, dzieli się ze swoimi followersami (osobami obserwującymi jego blog, profil na instagramie, profil na FB, kanał na TikToku i inne) szczerymi opiniami na temat recenzowanego produktu.
 2. Ambasador Marki ma obowiązek każdorazowo zapoznać się z otrzymanym od Spółki Baby Design Group Sp. Z o. o. Sp. K. produktem i informacjami o nim.
 3. Ambasador Marki aktywnie odpowiada na zaproszenia do recenzowania nowych produktów, które gointeresują oraz dotrzymuje wskazanych terminów.
 4. Ambasador Marki zobowiązuje się do powstrzymania od negatywnych, niezgodnych z rzeczywistością opinii o produkcie, który zdecydował się rekomendować. Ambasador Marki zobowiązuje się nie wygłaszać naruszających prawo lub dobra osobiste osób trzecich wypowiedzi niezwiązanych z marką Baby Design oraz zobowiązuje się nie używać słów wulgarnych, obraźliwych, jak również powstrzymać się od wypowiedzi, które mogą naruszać prawa osób trzecich.
 5. Ambasador Marki stosuje się do wytycznych marki, jeśli takowe się pojawią, które w precyzyjny sposób określają zasady opracowania treści lub opowiedzenia o właściwościach produktu.
 6. Ambasador Marki wykazuje się kreatywnością w tworzonym przez siebie kontencie mającym na celu przybliżyć rekomendowany produkt swoim fanom.
 7. Ambasador Marki publikuje treści w swoich kanałach social media samodzielnie bądź może tworzyć je z wykorzystaniem oficjalnych materiałowych pochodzących od Spółki.

VII

PRZEBIEG WSPÓŁPRACY

 • 1

ZOBOWIĄZANIA AMBASADORA MARKI

 1. Ambasador Marki zobowiązany jest do promowania marki Baby Design przez czas trwania

współpracy poprzez:

 1. a) zamieszczenie treści promujących markę w swoich kanałach social media – publikacja w każdym z kanałów social media minimum jednego postu/IGS w tygodniu, na którym widoczne będzie krzesełko PEPE.
 2. b) recenzowanie produktu otrzymanych od marki Baby Design na forach
 3. c) oznaczanie profili firmowych Baby Design na zdjęciach ukazujących krzesełko
 4. d) informowanie swoich followersów (osób śledzących) o obecnych promocjach i kodach zniżkowych w sklepach stacjonarnych i internetowych Spółki.
 5. Akceptując niniejszy Regulamin Ambasador Marki zobowiązuje się do:
 6. a) przestrzegania praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Baby Design oraz innych podmiotów,
 7. b) powstrzymywania się od czynności, które naruszałyby prywatność oraz dobra osobiste innych Influencerów,
 8. c) niewykorzystywania botów, robaków, wirusów lub innych kodów komputerowych, plików, programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Strony,
 9. Naruszenie zobowiązań wymienionych w punkcie IV § 2 niniejszego Regulaminu może skutkować rozwiązaniem współpracy z Ambasadorem.
 • 2

ZOBOWIĄZANIA MARKI BABY DESIGN

 1. Przez cały czas trwania współpracy Spółka zobowiązana jest wobec Ambasadora Marki do:
 2. a) zaopatrzenia Ambasadora w krzesełko do karmienia PEPE marki Baby Design.
 3. b) udzielenia stałego rabatu dla followersów (osób śledzących) Ambasadora Marki w wysokości 10% na zakup krzesełka PEPE w sklepie internetowym marki Baby Design, obowiązującego przez cały okres współpracy.
 4. c) aktywnego wspierania Ambasadora i promowania go w kanałach social media marki.
 5. d) zapraszania Ambasadora na bieżące wydarzenia branżowe, takie jak targi czy konferencje oraz inne wydarzenia organizowane przez Spółkę na rzecz marki Baby Design.

VIII

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za Treści lub jakiekolwiek inne dane przekazywane przez

Influencerów.

 1. Ambasador Marki ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wywołane jego działaniami na profilu Instagram, w tym za zamieszczenie nieprawdziwych Treści, ujawnienie tajemnicy służbowej, podanie

nieprawdziwych/nieaktualnych danych osobowych oraz innych informacji poufnych lub niezgodnych z prawem.

IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin będzie udostępniany wszystkim obecnym i potencjalnym Ambasadorom Marki na stronie www.babydesign.eu oraz w momencie podejmowania współpracy.
 2. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.
 4. Spółka zastrzega sobie możliwość rozwiązania współpracy z Ambasadorem Marki bez podawania przyczyny.
 5. Spółka zastrzega sobie zaniechanie prowadzenia projektu „Ambasadorzy Marki Baby Design” w dowolnym momencie