Regulamin Konkursu Mikołajkowego

REGULAMIN KONKURSU

”KONKURS MIKOŁAJKOWY MARKI BABY DESIGN”

 • 1. ZASADY OGÓLNE I DEFINICJE
 1. Organizatorem Konkursu ”AMBASADOR MARKI BABY DESIGN” i zostań ambasadorką marki Baby Design jest BABY DESIGN GROUP Sp. z o.o. Sp. K., z siedzibą w Poczesnej, ul. Warszawska 8, 42 – 262 Poczesna, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000373700, posiadającą NIP: 949-201-94-40, REGON: 240535554, reprezentowaną przez Członka Zarządu Baby Design Group Sp. z o.o. Sp. K.: (dalej: „Organizator”).
 2. Określenia użyte w Regulaminie od dużej litery oznaczają:

2.1. „Fanpage” – prowadzony przez Organizatora profil „Baby Design” w serwisie Facebook, dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/BabyDesign

2.2. „Konkurs” – konkurs ” KONKURS MIKOŁAJKOWY MARKI BABY DESIGN”  którego dotyczy niniejszy Regulamin;

2.3. „Regulamin” – niniejszy regulamin Konkursu ” KONKURS MIKOŁAJKOWY MARKI BABY DESIGN”

2.4. „Uczestnik” – osoba, która spełnia określone w Regulaminie warunki uczestnictwa i wzięła udział w Konkursie

2.5. „Zgłoszenie konkursowe” – Umieszczone pod postem konkursowym komentarza ze zdjęciem.

 1. Konkurs nie jest loterią promocyjną ani inną grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. W szczególności, wynik Konkursu zależy od indywidualnych starań oraz rywalizacji uczestników i nie jest zależny od przypadku.
 2. Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.
 3. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie. Regulamin stanowi treść przyrzeczenia publicznego Organizatora.
 4. Treść Regulaminu jest dostępna dla wszystkich potencjalnych Uczestników w wersji elektronicznej na Fanpage i www.babydesign.eu
 • 2. CZAS I MIEJSCE TRWANIA KONKURSU, LICZBA NAGRÓD
 1. 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 08.12.2021 r., w chwili opublikowania postu konkursowego na profilu Facebook marki Baby Design

, i kończy się w dniu 12.12.2021 r,. o godz. 23:59:59. W powyższym terminie przyjmowane są zgłoszenia do Konkursu.

 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem Fanpage.
 2. W Konkursie zostanie przyznana nagroda dla trzech zwycięzców.
 3. Imię i nazwisko (nazwa profilowa) zwycięzcy Konkursu zostaną podane przez Organizatora niezwłocznie po wyłonieniu laureatów, w poście opublikowanym na Fanpage Organizatora 13.12.2021 r.
 • 3. KOMISJA KONKURSOWA
 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia zwycięzcy Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową, w skład której wejdą osoby wskazane przez Organizatora.
 2. Członkowie komisji konkursowej nie mogą brać udziału w Konkursie.
 • 4. WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE
 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz zapoznały się z Regulaminem Konkursu i akceptują jego treść.
 2. W konkursie mogą wziąć udział rodzice dzieci w wieku 1 – 15 mc w dniu zgłoszenia
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i inne osoby uprawione do reprezentacji Organizatora oraz pracownicy, członkowie organów i inne osoby uprawnione do reprezentacji podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.
 4. W przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków Regulaminu – Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie.
 5. Udział w Konkursie i związane z nim podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 6. Mając na względzie przeciwdziałanie nadużyciom i zgłoszeniom dokonywanym z tzw. fikcyjnych kont. Zgłoszenia, co do których Organizator na podstawie wiarygodnej wiadomości ustali, że zostały dokonane z fikcyjnych kont, nie są brane pod uwagę w Konkursie (dyskwalifikacja) i mogą zostać usunięcie przez Organizatora.
 • 5. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
 1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien kolejno:

1.1. Wejść na profilu Facebook marki Baby Design (https://www.facebook.com/BabyDesign)

1.2. W okresie trwania Konkursu (§ 2 ust. 1.1 Regulaminu) pod postem konkursowym dodać komentarz ze zgłoszeniem kandydatury.

 1. Komisja wyłoni trzy osoby, które uzbierają największą ilość „like’ów” pod pracami konkursowymi, które zostanie nagrodzone.
 2. O rozstrzygnięciu Konkursu Organizator powiadomi poprzez Profil Instagram w sposób określony w § 2 ust. 4, wzywając zwycięzcę wskazanego w komentarzu do kontaktu poprzez wysłanie wiadomości prywatnej.
 3. W przypadku, gdy w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyniku Konkursu, wydanie nagrody zwycięzcy okaże się niemożliwe, pomimo dołożenia przez Organizatora należytej staranności, w szczególności na skutek braku odpowiedzi na wezwanie Organizatora do podania przez zwycięzcę danych niezbędnych do wysyłki nagrody (imię i nazwisko, adres e-mail), pomimo podjęcia przez Organizatora co najmniej trzech prób w odstępie co najmniej trzech dni – zwycięzca ten traci prawo do nagrody. W takim przypadku nagroda zostanie przyznana innemu Uczestnikowi, przy odpowiednim zastosowaniu procedury opisanej w ust. 2 powyżej.
 4. Nie jest możliwe wypłacenie zwycięzcy Konkursu równowartości nagrody w pieniądzu ani przeniesienie przez zwycięzcę prawa do nagrody na inną osobę.
 5. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Projekt Ambasador. Przez zgłoszenie profilu do Konkursu uczestnik akceptuje treść Regulaminu oraz warunki Konkursu opublikowane w treści ogłoszenia Konkursu i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w ogłoszeniu konkursowym oraz w Regulaminie.
 • 6. NAGRODY
 1. W Konkursie przewidziane są trzy nagroda o wartości 258.zł w postaci zestawu Sloth od Baby Design wraz z kwotą pieniężną w wysokości 10% wartości nagrody.
 2. Celem udokumentowania wydania nagrody oraz rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych należnego od nagrody w Konkursie, Organizator zwróci się do zwycięzcy o podpisanie protokołu wydania nagrody oraz podanie niezbędnych danych osobowych do sporządzenia takiego protokołu (imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu do kontaktu). Wypełnienie oraz podpisanie protokołu w czasie przekazywania nagrody przez kuriera jest warunkiem koniecznym do odebrania nagrody.
 3. Kwota pieniężna, o której mowa w ust. 1 pkt powyżej, stanowiąca integralną część nagrody konkursowej, zostanie potrącona przez Organizatora w momencie wydania nagrody i odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora będącego płatnikiem należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10% wartości nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwycięzca nie jest uprawniony do żądania wypłaty nagrody pieniężnej. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik akceptuje potrącenie kwoty, o której mowa powyżej, celem odprowadzenia jej na poczet należnego podatku dochodowego od wygranej w Konkursie.
 4. Nagrody są wydawane kurierem, w postaci przesyłki na adres podany przez zwycięzcę Organizatorowi. Wydanie nagrody zwycięzcy nastąpi w terminie 30 dni roboczych (przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od ogłoszenia wyników Konkursu.
 • 7. PRAWA ORGANIZATORA
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie (dyskwalifikacja) Uczestników, których działania w ramach Konkursu naruszają prawo, dobre obyczaje lub Regulamin, w szczególności zaś Uczestników, którzy:

1.1. Zgłaszają swój udział w Konkursie za pomocą więcej niż jednego konta w serwisie Facebook.

1.2. Umieszczają w ramach Konkursu treści nieobyczajne, dyskryminujące ze względu na płeć, rasę, poglądy religijne, narodowość lub pochodzenie etniczne, propagujące ideologie totalitarne, zawierające wulgaryzmy lub naruszające prawa osób trzecich.

1.3. Zamieszczają Wpisy naruszające dobra osobiste Organizatora lub osób trzecich.

 1. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie, Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem poprzez wskazane przez niego sposoby komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową). Podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania dodatkowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie, jeżeli takie informacje są niezbędne do usunięcia powstałych wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie.
 • 8. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DO PRAC KONKURSOWYCH
 1. W zakresie, w jakim Praca Konkursowa stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza i zapewnia, że jest twórcą tej Pracy Konkursowej, zaś Praca Konkursowa nie jest obciążona prawami osób trzecich, a jej zgłoszenie w ramach Konkursu i opublikowanie na Fan Page w związku z realizacją Konkursu nie narusza praw wyłącznych osób trzecich.
 2. Uczestnik biorąc udział w konkursie oświadcza, że przenosi nieodpłatnie na Organizatora majątkowe prawa autorskie do Pracy Konkursowej, w zakresie w jakim stanowi ona utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
 3. wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb marketingowych Spółki oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie
 4. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej oraz rozpowszechniania utworu poprzez wprowadzanie utworu do obrotu, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie (we wszystkich technikach, w tym: przewodowo lub bezprzewodowo, naziemnie lub satelitarnie), reemitowanie, wprowadzenie do pamięci komputera albo innego urządzenia elektronicznego umożliwiającego komunikowanie, zarówno w sieci przewodowej lub bezprzewodowej, zamkniętej, jak i dostępnej po spełnieniu określonych warunków, powszechnie dostępnej i udostępnianej w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu w miejscu i czasie przez siebie wybranym we wszystkich technikach i technologiach, w tym telekomunikacyjny

 

 • 9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest BABY DESIGN GROUP Sp. z o.o. Sp. K., z siedzibą w Poczesnej, ul. Warszawska 8, 42 – 262 Poczesna, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000373700, posiadającą NIP: 949-201-94-40, REGON: 240535554, reprezentowaną przez Członka Zarządu Baby Design Group Sp. z o.o. Sp. K.:

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy e-mailowo na adres: marketing@babydesign.eu, telefonicznie pod numerem: +48 34 360 46 64, listownie na adres ul. Warszawska 8, 42-262 Poczesna lub poprzez kontakt osobisty w siedzibie ul. Warszawska 8, 42-262 Poczesna

 1. Administrator przetwarza dane osobowe:
 2. W celu realizacji Konkursu, w tym wyłonienia jego zwycięzcy, ogłoszenia wyników i wydania nagrody. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Ogólnego 2016/679 o Ochronie Danych – RODO), polegający na wykonaniu zobowiązań Organizatora wynikających z przyrzeczenia publicznego.
 3. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania nagrody lub rozpatrzenia ewentualnej reklamacji.
 4. Uczestnikom Konkursu przysługuje:

3.1. prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

3.2. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w odniesieniu do przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu);

3.3. prawo złożenia skargi do organu nadzorczego (w Polsce – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) – jeśli Uczestnik uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące prawo, w tym RODO.

 1. Dane osobowe przetwarzane są przez czas trwania Konkursu, a po jego zakończeniu i wydaniu nagród oraz rozpatrzeniu reklamacji dane będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez administratora do czasu przedawnienia roszczeń majątkowych związanych z udziałem w Konkursie lub złożoną reklamacją.
 2. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników następujące dane osobowe: imię i nazwisko (nazwa profilu), nazwa profilu na platformie Instagram, miniatura zdjęcia profilowego widoczna przy komentarzu stanowiącym zgłoszenie. W odniesieniu do zwycięzców – również adres e-mail, telefon, adres zamieszkania.
 3. Zgodnie z zasadami serwisu Instagram Organizator informuje, że dane zbierane bezpośrednio od Uczestników są gromadzone przez Organizatora, a nie przez serwis Facebook.
 • 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać, kontaktując się z koordynatorem Konkursu pod adresem e-mail: marketing@babydesign.eu
 2. Niniejszy Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook lub z nim związany. Organizator informuje, zgodnie z wymaganiami serwisu Facebook, że Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Uczestników w związku z Konkursem. Odpowiedzialność tę, w szczególności odpowiedzialność za rozstrzygnięcie Konkursu i wydanie nagród, ponosi Organizator.
 3. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.